МАРКЕТИНГОВА ЛОГИСТИКА – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР

Физическата дистрибуция или маркетинговата логистика (МЛ) е вторият основен компонент на пласментната политика (ПП) на фирмата, пряко свързан с ефективното функциониране на първия компонент – каналите за реализация. МЛ включва всички операции осигуряващи предвижването на стоките до крайния потреб. Глобалната цел на ПП е осигуряването на търсената стока при най- високо равнище на обслужване на клиента- на точното място, в точното време с очаквана полезност и най- благоприятни условия за конкретното потребление на продукта.

Физическата дистрибуция (ФД) представлява сложна дейност, обединяваща в единен комплекс транспортни,спедиторски и складови операции, застрахователна дейност, осигуряване на стокови количества, обработка на продуктите по пътя на движението им, предоставяне на различни видове услуги и т.н.

Подходите и действията необходими за изпълнението на маркетинговата логистика не се различават в зависимост от това дали съответната фирма е голяма,средна или малка.
Цялостния процес на програмирането и обоснованото движение на материални, веществени ценостти по хода на развитието на пълния произ.цикъл се нарича бизнес логистика (БЛ). В границата на този процес се разполагат 2 основни фази: ресурсно-производствена логистика и маркетингова логистика. Бизнес логистиката е свързана с управление на материалите и на физическата дистрибуция. Управление на материалите и управление на всички дейности, които осигуряват на фирмата необходимите доставки, за да се произведе продуктът. Управлението на ФД е управление на всички дейности, които боравят с движението на готовите продукти от приключването на производителия до крайния потребител или купувач.

В границите на ФД се извършват някои основни дейности. Нека разгледаме накратко по-важните:

Транспортни операции- транспортът играе решаваща роля за ефективността на реализацията, защото осигурява физическо движение на стоката.
Складови операции- не следва да се разглеждат в традиционния смисъл на складиране и съхранение на продукцията, а като съвкупност от разнообразни дейности, осигуряващи подготовката за, или непосредствениа марк.вид на стоката- сортиране, разфасоване, опаковка, етикировка, подреждане, комплектоване и др.

Стокови наличности- един от най- трудно решимите проблеми на маркетинга е определянето и подържането на наличности от стоки, съответстващи на реалното търсене на потребителите. Трудността и риска са заложени във високити разходи за складови операции, контрол върху движението и съхранението на стоките.

Обработка на стоките – по пътя на движението на стоките от производителя до потребителя са неизбежни редица манипулации, свързани със самото предвижване, товарене, разтоварване, подреждане, проветряване, опаковане, разфасоване и др.

Обработка на поръчките – ФД по продуктите е ответния отговор на постъпването и изпълнението на поръчките на клиентите. Този процес на обработка на продуктите се управлява по различен начин от отделните фирми.
Водещата цел на МЛ е постигането на оптимално равнище на конкурентоспособност, постигнато чрез първостепенно обслужване на клиента, твърде често влиза в противоречие с интересите на производителя като цяло.

 

Източник: https://www.prpuzel.com/